بنیاد حقوقی - Stichting

book on sea

:Bestuur

Voorzitter: Sahar Apistola

Secretaris: Reza Pourmoradi

Penningmeester: Ali Saberanzabi

Adres: Baars 4, 3344 HG Hendrik Ido Ambacht
email: iran.filadelfia@gmail.com

wij zijn aangesloten bij de evangelische gemeente Connect078 te Zwijndrecht

Wij zijn een ANBI stichting; uw giften zijn aftrekbaar van de belasting

ANBI

حمایت مالی

ما يك بنياد AMBI هستيم, و به اين معنا است، كه كمكهاي مالي شما، از طريق اداره ماليات به شما بازگردانده ميشود.

اگر تمايل داريد ما را حمایت مالی كنيد ميتوانيد
هديه خود را از طریق بانک به ما منتقل کنید

NL56INGB0007026274
Filadelfia oase ministrie