تفسیر کتاب مقدس

تفسیر عهد جدید (تفسیر آیه به آیه کلام خدا) تألیف: جان مک آرتور کتاب مقدس مجموعه ای از شصت و شش کتاب است که جملگی الهام خدا میباشند. این کتابها […]

زندگی هدفمند

تألیف: — آﻧﭽﻪ اﻛﻨﻮن در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﭼﻴﺰي ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ؛ اﻳﻦ ﻳﻚ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي 40 روز ﺳﻔﺮ روﺣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺑﺮاي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ […]

خیمه موسی چیست

خیمه موسی چیست؟ مترجم: فهیمه صلحی و به این ترتیب خدا در خیمه در میان مردم ساکن شد. او در روز بصورت ستونی از ابر و در شب به شکل […]

رزمگاه اندیشه

رزمگاه اندیشه The Battlefield of the Mind نویسنده : جویس مایر مترجم : فتنه آگاه هرچه بیش تر در خداوند خدمت کرده و کلام او را مطالعه می کنم، اهمیت […]

حمایت مالی

ما يك بنياد AMBI هستيم, و به اين معنا است، كه كمكهاي مالي شما، از طريق اداره ماليات به شما بازگردانده ميشود.

اگر تمايل داريد ما را حمایت مالی كنيد ميتوانيد
هديه خود را از طریق بانک به ما منتقل کنید

NL56INGB0007026274
Filadelfia oase ministrie