زندگی هدفمند

تألیف: —

آﻧﭽﻪ اﻛﻨﻮن در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﭼﻴﺰي ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ؛ اﻳﻦ ﻳﻚ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي 40 روز ﺳﻔﺮ روﺣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺑﺮاي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺆال زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﺳﺨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ:

ﺑﺮاي ﭼﻪ در روي زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ؟ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف از ﻛﺠﺎ آﻣﺪه‌ام؟ آﻣﺪﻧﻢ ﺑﻬﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ در اﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻧﻘﺸﺔ اﻟﻬﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻴﺘﺎن ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮد، دﻳﺪﮔﺎه وﺳﻴﻌﺘﺮي از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ و ارﺗﺒﺎط اﺟﺰاي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد. داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎﻳﺘﺎن را ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎﻳﺘﺎن را آﺳﺎن ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ از زﻧﺪﮔﻲ ﻟﺬّت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺒﺮﻳﺪ، و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي اﺑﺪﻳﺖ آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

حمایت مالی

ما يك بنياد AMBI هستيم, و به اين معنا است، كه كمكهاي مالي شما، از طريق اداره ماليات به شما بازگردانده ميشود.

اگر تمايل داريد ما را حمایت مالی كنيد ميتوانيد
هديه خود را از طریق بانک به ما منتقل کنید

NL56INGB0007026274
Filadelfia oase ministrie