رزمگاه اندیشه

رزمگاه اندیشه
The Battlefield of the Mind
نویسنده : جویس مایر
مترجم : فتنه آگاه

هرچه بیش تر در خداوند خدمت کرده و کلام او را مطالعه می کنم، اهمیت افکار و زبان خود را بی شتر درک می کنم. درواقع به این مسئله پی برده ام که هدایت روح القدس باعث می شود تا در این زمینه ها مطالعه کنم.
همانطور که قبلاًً هم گفته ام، تا زمانی که ما بر روی این کرة خاکی زندگی می کنیم نیاز به مطالعه در مورد افکار و زبان خود داریم، و ایمان دارم که این عین حقیقت است. هرچقدر هم ما در این زمینه ها مطالعه کنیم، باید بگویم که همیشه مطالب تازه ای وجود دارند و هرچند قبلاًً هم مطالبی در این زمینه ها آموخته ایم، ولی باز هم نیاز به یادآوری آنها داریم.

حمایت مالی

ما يك بنياد AMBI هستيم, و به اين معنا است، كه كمكهاي مالي شما، از طريق اداره ماليات به شما بازگردانده ميشود.

اگر تمايل داريد ما را حمایت مالی كنيد ميتوانيد
هديه خود را از طریق بانک به ما منتقل کنید

NL56INGB0007026274
Filadelfia oase ministrie