حسابرسی – Jaarrekening 2023

تماس با ما

Stichting Filadelfia Oase Ministries – Jaarrekening 2021

کمک های شما مشمول کسر مالیات است

ANBI

حمایت مالی

ما يك بنياد AMBI هستيم, و به اين معنا است، كه كمكهاي مالي شما، از طريق اداره ماليات به شما بازگردانده ميشود.

اگر تمايل داريد ما را حمایت مالی كنيد ميتوانيد
هديه خود را از طریق بانک به ما منتقل کنید

NL56INGB0007026274
Filadelfia oase ministrie